Regulamin

Poznań, dnia 29 lutego 2016 r.

REGULAMIN PORATLU  INTERNETOWEGO

WWW.TRENERGURU.PL oraz BLOG.TRENERGURU.PL

 

Niniejszy regulamin jest sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu.

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Portalu, w tym zasady i warunki korzystania z Portalu

2. Portal prowadzony jest przez Globe Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 75/91, NIP: 7811907312, KRS: 0000545887, pod adresem www.trenerGURU.pl.


3. Kontakt ze Portalem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@trenerGURU.pl; pisemnie na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu.


4. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje oznaczają:

a) Portal  - oznacza prowadzony przez Sprzedającego internetowy serwis działający pod adresem http://www.trenerGURU.pl, umożliwiający rejestrację kont Użytkowników oraz Trenerów i wyszukiwanie Trenerów

a) Zwykły Użytkownik - Użytkownik posiadający konto "Zwykły użytkownik", Użytkownik portalu

b) Trener - Użytkownik posiadający konto "Trener", Użytkownik portalu

c) Konto - indywidualnie utworzone dla każdego Użytkownika Portalu  konto użytkownika, umożliwiające wgląd oraz edycję podanych przez Użytkownika danych osobowych, kontakt z innymi Użytkownikami, korzystanie z innych funkcjonalności Portalu powiązanych z danym rodzajem Konta użytkownika.


d) Rejestracja - proces utworzenia Konta danego użytkownika w Portalu, za pomocą udostępnionego przez Portal formularza.


e) Regulamin - niniejszy regulamin.


f) Dane osobowe - dane podane przez Użytkownika w czasie Rejestracji oraz podczas korzystania przez Użytkownika ze Portalu. Dane osobowe są przetwarzane w celach i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies.


g)Polityka Prywatności - zasady prywatności oraz używania plików cookies stosowane przez Portal.


5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Portalu przez Użytkownika. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas Rejestracji, potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.


6. Do korzystania ze Portalu wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego pozwalającego na przeglądanie witryn internetowych, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz połączenie z Internetem. Konto poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do procesu Rejestracji i weryfikacji Użytkownika.


8. Nazwa Portalu, domena, wygląd graficzny Portalu, elementy grafiki, treści, oprogramowanie oraz baza danych, a także inne elementy Portalu, stanowią przedmiot ochrony na gruncie prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)


Rejestracja

9. Portal oferuje dwie możliwości korzystania z jego funkcjonalności:

a) założenie Konta w Portalu;


b) zalogowanie się za pomocą konta użytkownika posiadanego przez Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Zalogowanie w ten sposób powoduje również utworzenie stosownego Konta użytkownika w Portalu, bez konieczności podawania odrębnego loginu oraz hasła - jest równoznaczne z założeniem Konta w rozumieniu niniejszego Regulaminu oraz Rejestracją. Użytkownik może jednak zostać poproszony o podanie odpowiednich danych, celem korzystania z funkcjonalności Portalu, takich jak adres poczty elektronicznej.


10. Konto w Portalu może zostać założone przez Użytkownika. Założenie Konta jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w Portalu oraz korzystania z innych funkcjonalności Portalu.


11. Osoba fizyczna może założyć Konto jeżeli ma ukończone 13 lat.


12. Przez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji zamówień oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniej opcji podczas Rejestracji.


13. Utworzenie oraz korzystanie z Konta jest bezpłatne.


14. Konto jest przypisane do jednego Użytkownika.


15. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www Portalu, wprowadzając wszelkie niezbędne dane, w szczególności login, hasło, adres poczty elektronicznej, oraz złożenie wymaganych oświadczeń, a następnie wysłanie formularza.


16. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.


17. Przy jakiejkolwiek zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie te dane zaktualizować, celem umożliwienia prawidłowego wykonania zamówienia przez Portal.


18. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link celem weryfikacji adresu. Aktywacja Konta następuje po zweryfikowaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika.


19. W trakcie korzystania ze Portalu Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie danych bądź o podanie danych dodatkowych w celu umożliwienia pełnego skorzystania z funkcjonalności Portalu bądź ułatwienia kontaktu z Klientem, np. nr telefonu

20. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu może wymagać zweryfikowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym bądź podania danych dodatkowych - w szczególności dotyczy to Konta Trenera.

21. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom.


22. W przypadku utraty loginu bądź hasła do Konta Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Portalu o powyższej okoliczności.


23. Umowa prowadzenia Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym momencie.


24. Portal może rozwiązać umowę prowadzenia Konta z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Portal może rozwiązać powyższą umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad korzystania ze Portalu.


25. W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Portal usunie Konto Użytkownika oraz jego Dane Osobowe, z wyjątkiem gdy ich dalsze przetwarzanie będzie związane z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa bądź konieczne do dochodzenia roszczeń Portalu wobec Użytkownika.