Polityka prywatności

1. Dane Osobowe podane przez Klientów są gromadzone oraz przetwarzane przez Portal wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy prowadzenia Konta oraz umowy dostawy Treści Cyfrowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Powierzone Portalowi dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą jedynie w celu realizacji usług Portalu.

2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Portal lub kontrahentów Portalu również w celach marketingowych, w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na takie ich przetwarzanie podczas Rejestracji.


3. Podczas Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 poprzez zaznaczenie stosownej opcji.


4. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepełne lub nieprawdziwe Dane Osobowe, podane przez Użytkownika, mogą uniemożliwić realizację zamówienia przez Portal.


5. Dane Osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


6.  Administratorem Danych Osobowych jest Globe Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/91, 60-523.

7. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Portalu.


Postanowienia końcowe

8. Użytkownik ma zakaz wprowadzania do Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.


9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:


- przerwy w korzystaniu ze Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niego niezależnych;

- blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika;

- błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych lub niezgodnych z rzeczywistością danych;

- transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta;

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) ora ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


11.. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną, zmiany funkcjonalności Portalu oraz dostosowaniem treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Portal, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie oraz wysłania pocztą elektroniczną na adres Klientów. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


12. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.


13.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 r.